Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσός ἐκλάμψασα χάρις, τήν οἰκουμένην ἐφώτισεν, ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυρούς ἐναπέθετο, τό ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλά σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Κατεβάστε το απολυτίκιο από ΕΔΩ ή από ΕΔΩ.

Ακούστε άμεσα το απολυτίκιο από το σχετικό βίντεο στο YouTube:

Η ΕΠΙΛΟΓΗ

των συγκεκριμένων ύμνων καθώς και των συγκεκριμένων εκτελέσεων είναι ενδεικτική.