Κοντάκιον τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.
Ἦχος πλ. δ´. Αὐτόμελον.

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
Ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
Ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε.
Ἀλλ᾿ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
Ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
Ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Κατεβάστε το Κοντάκιο από ΕΔΩ ή ΕΔΩ.

Ή ακούστε το άμεσα, πατώντας το πλήκτρο της αναπαραγωγής παρακάτω:

Η ΕΠΙΛΟΓΗ

των συγκεκριμένων ύμνων καθώς και των συγκεκριμένων εκτελέσεων είναι ενδεικτική.