Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν Ὑπερούσιον τίκτει˙ 
καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει˙ 
Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι˙ 
Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι˙ 
δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη Παιδίον νέον, 
ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.
(Ποίημα Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ)

Κατεβάστε το αρχείο ήχου από ΕΔΩ ή ΕΔΩ.

Ακούστε άμεσα το Κοντάκιο από την Μικτή Χορωδία Δήμου Ροδίων:


Το αρχείο ήχου προέρχεται από το παραπάνω βίντεο στο YouTube.
Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, 
ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως· 
ἐν αὐτῇ γάρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες 
ὑπό ἀστέρος ἐδιδάσκοντο 
Σέ προσκυνεῖν, τόν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, 
καί Σέ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν· 
Κύριε δόξα σοι.

Κατεβάστε το αρχείο ήχου από ΕΔΩ ή ΕΔΩ.

Ακούστε άμεσα το Απολυτίκιο από το σχετικό βίντεο:

Το αρχείο ήχου προέρχεται από το παραπάνω βίντεο στο YouTube.

Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε! Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε! Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασται.

Κατεβάστε τον ύμνο από ΕΔΩ ή ΕΔΩ

Ακούστε τον ύμνο:

Κανόνας του αγίου Κοσμά του Μελωδού, από τον Όρθρο της εορτής Χριστουγέννων. Στο αρχείο ήχου ψάλλει ο Βυζαντινός χορός της Ιεράς Μονής Κύκκου. Το αρχείο προέρχεται από την ιστοσελίδα "Ιεροψάλτης", όπου διατίθεται σε ψηφιακή μορφή .rm. Άλλες εκτελέσεις του ύμνου μπορείτε να ακούσετε στο Youtube, ενδεικτικώς ΕΔΩ ή ΕΔΩ κλπ.
Της συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος,
και θαυματουργώ λόγω μόνω, ποταμούς ανεχαίτισας,
Σπυρίδων μακάριε σοφέ.
Όθεν νεκρά σοι εν τάφω προσφωνείς
και όφιν εις χρυσούν μετέβαλες,
και εν τω μέλπειν τας αγίας σου ευχάς,
αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας σοι ιερώτατε.
Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν,
δόξα τω σε στεφανώσαντι,
δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Κατεβάστε το απολυτίκιο από ΕΔΩ ή από ΕΔΩ.

Ακούστε άμεσα το απολυτίκιο από την χορωδία Κερκύρας: